Mednarodni dan gozdov – energetska vloga lesa v Sloveniji

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov leta 2012 – z namenom, da bi države spodbudila k ozaveščanju javnosti o pomembnosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in z lesom, ki je eden najpomembnejših virov energije tako na lokalni in nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

 

Proizvodnja lesa za kurjavo se je v zadnjem obdobju povečevala (v 2015: 1,3 milijonov m3); zaradi zimskega žledoloma v 2014 je bilo v slovenskih gozdovih v tem letu posekanega precej več lesa kot v povprečju v posameznem letu, proizvodnja lesa za kurjavo pa je bila posledično obsežnejša. Uvoz lesa za kurjavo se je zmanjševal (v 2015: 152 tisoč m3), izvoz pa je presegal količino uvoza (v 2015: 380 tisoč m3) in med posameznimi leti nihal.

Lesna goriva uporabljajo kot energent  številna gospodinjstva

Med energenti, porabljenimi v gospodinjstvih v 2015, je delež lesnih goriv (mednje uvrščamo polena, lesne ostanke, sekance, pelete in brikete) znašal skoraj 42 %. Tedaj so ta goriva predstavljala 57 % vseh energentov, porabljenih za ogrevanje prostorov.

Količina v gospodinjstvih porabljene energije je odvisna od sezonskih temperaturnih razmer, energetske učinkovitosti stanovanj, cen goriv itn. Od leta 2009 do leta 2015 so gospodinjstva v Sloveniji v čedalje večjem odstotku uporabljala lesna goriva za ogrevanje prostorov (v 2015: 88 %), sanitarne vode (v 2015: 11 %) in za kuhanje (v 2015: 1 %).

Trajnostna raba lesa za energetske namene pomembna pri izpolnjevanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja

V strategiji Agenda 2030 za trajnostni razvoj, tj. v zgodovinskem dogovoru mednarodne skupnosti za odpravo revščine in zmanjševanje neenakosti, za zagotovitev napredka ter za zaščito okolja za sedanje in prihodnje generacije, opozarjamo na 15. globalni cilj, ta posebej spodbuja tudi »zaščito, obnovo in promocijo trajnostne rabe kopenskih ekosistemov in trajnostno gospodarjenje z gozdovi«.

Vir: SURS